Opracowanie koncepcji i PFU (transport niskoemisyjny)


Zielona Góra (MZK) 

termin składania ofert: 17.08.2016 

Ogłoszenie nr 300551 - 2016 z dnia 2016-08-09 r.
Zielona Góra: OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (PFU) DLA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU PN. ZINTEGROWANY SYSTEM NISKO EMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEWIDZIANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 – BUDOWA ZADASZEŃ PERONÓW NA DWORCU PKP W ZIELONEJ GÓRZE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak

Nazwa projektu lub programu
Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze planowany do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji, krajowy numer identyfikacyjny 97001249500000, ul. ul. Chemiczna  8, 65713   Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo , tel. 684 520 450, e-mail , faks 684 520 455. 
adres strony internetowej www.mzk.zgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL)
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
www.mzk.zgora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej (papierowej)
Pod adres: 
Miejski Zakład Komunikacji, ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE KONCEPCJI ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO (PFU) DLA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU PN. ZINTEGROWANY SYSTEM NISKO EMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEWIDZIANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 – BUDOWA ZADASZEŃ PERONÓW NA DWORCU PKP W ZIELONEJ GÓRZE
Numer referencyjny: 6/JRP2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) 
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla zadania przewidzianego do realizacji w ramach Projektu pn. Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Budowa zadaszeń peronów na Dworcu PKP w Zielonej Górze: a) Wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją poprzedzone konsultacjami z Zamawiającym zakończone akceptacją proponowanych rozwiązań oraz PFU dotyczącego budowy zadaszeń peronów stacji kolejowej oraz łącznika z Centrum Przesiadkowym w mieście Zielona Góra,b) Określenie planowanych kosztów wykonania dokumentacji projektowej i planowanych kosztów robót budowlanych dla całego zadania.2) Udzielanie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, dotyczące Dokumentacji, o której mowa w podpunkcie 1) 3)Dostarczeniu Dokumentacji do siedziby Zamawiającego w trzech egzemplarzach w formie pisemnej oraz w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej, na trzech niezależnych nośnikach pamięci przenośnej USB.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części III SIWZ – OPZ.

II.5) Główny kod CPV: 71242000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówieniaWartość bez VAT: 112000
Waluta: 
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień o wartości do 40% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług. 2) Zamówienia uzupełniające będą obejmowały wykonywanie świadczeń rodzajowo tożsamych z czynnościami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (Cz. III SIWZ), tj. czynności polegających na opracowaniu programu – funkcjonalno użytkowego, wykonaniu koncepcji wraz z wizualizacjami oraz określeniu planowanych kosztów wykonania dokumentacji projektowej i planowanych kosztów robót budowlanych, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. Czynności te będą związane realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zadaszeń peronów stacji kolejowej oraz łącznika z Centrum Przesiadkowym w mieście Zielona Góra, w tym także w zakresie relacji tego zadania do innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 3) Udzielanie przedmiotowych zamówień, o którym mowa w pkt 1) i 8) może nastąpić w związku z wystąpieniem konieczności zmiany pierwotnie wykonanego PFU, koncepcji bądź określenia kosztów wykonania dokumentacji projektowej i planowanych kosztów robót budowlanych wynikającej z uwarunkowań realizacji zadania inwestycyjnego (w tym w szczególności związanych z postępowaniami administracyjnymi dot. tego zadania, uwarunkowań środowiskowych, wpływu inwestycji sąsiadujących, realizacji postulatów społecznych, zmiany stanu prawnego itp.), zmiany stanu prawnego lub wytycznych właściwych instytucji polskich lub UE dot. wnioskowania o dofinansowanie, realizacji, kontroli, finansowania bądź dotyczących zasad trwałości Projektu pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze planowanego do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 365

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 100 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: a) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: co najmniej 1 (słownie: jeden) Program Funkcjonalno–Użytkowy na potrzeby budowy* lub przebudowy zadaszenia peronu pasażerskiego (kolejowego, tramwajowego, autobusowego lub trolejbusowego), zadaszenia nabrzeża pasażerskiego lub zadaszenia lotniska pasażerskiego– o długości min. 500 m, lub najmniej 1 (słownie: jednej) koncepcji budowy* lub przebudowy zadaszenia peronu pasażerskiego (kolejowego, tramwajowego, autobusowego lub trolejbusowego), zadaszenia nabrzeża pasażerskiego lub zadaszenia lotniska pasażerskiego– o długości min. 500 m bądź co najmniej 1 (słownie: jednego) projektu budowlanego budowy* lub przebudowy zadaszenia peronu pasażerskiego (kolejowego, tramwajowego, autobusowego lub trolejbusowego), zadaszenia nabrzeża pasażerskiego lub zadaszenia lotniska pasażerskiego– o długości min. 500 m. Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie usługi w tym okresie (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert). *Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego. b) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:Ekspert 1 - Projektant branży architektonicznej, min. 1 osoba posiadająca następujące: uprawnienia: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ); kwalifikacje/doświadczenie:co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Ekspert 2 - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej, min. 1 osoba posiadająca następujące: uprawnienia:uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Ekspert 3 - Projektant branży sanitarnej, min. 1 osoba posiadająca następujące: uprawnienia:uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), kwalifikacje/doświadczenie:co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Ekspert 4 - Projektant branży elektrycznej, min. 1 osoba posiadająca następujące:uprawnienia:uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), kwalifikacje/doświadczenie:co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ekspert 5 - Projektant branży inżynieryjnej kolejowej w specjalności linie, stacje i węzły kolejowe, min. 1 osoba posiadająca następujące: uprawnienia:Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej, kolejowej, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 394), kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym sporządzenia przynajmniej jednej dokumentacji projektowej peronu wyspowego, dwukrawędziowego. Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów (specjalistów) należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego, które nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć swoim projektantom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę kilku funkcji. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Personel Kluczowy określony powyżej, posiadał biegłą znajomość języka polskiego (umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie). W przypadku, gdy Kluczowy Personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 Ustawy PZP wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP. wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3)Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 8) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zmawiającego, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia (w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego) w oryginale następujących dokumentów i oświadczeń:1) Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony zgodnie z załącznikiem do I części SIWZ - IDW). Dowodami, o których mowa powyżej, są:a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a). w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, do wykonania zamówienia wykazania warunku dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie z załącznikiem do I części SIWZ - IDW). 3) Oświadczenia potwierdzającego, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem do I części SIWZ - IDW). Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa, w oryginale, Pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zmawiającego, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia (w terminie określonym w wezwaniu Zamawiającego) do złożenia: Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 100 000,00 złotych.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi przedstawić dokumenty o których mowa w pkt. III.4) w stosunku do tego podmiotu.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4): 1. pkt 1–2, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP, 2. pkt 3-5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin wykonania przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający na podstawie art 144 ust. 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy m.in.: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 2) w zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy - w przypadku częściowej utraty finansowania lub płynności, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia, 3) w razie zmiany stawki podatku VAT, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie, adekwatnej do zmiany wysokości stawki podatku VAT, 4) w przypadku zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy. Szczegółowe warunki zostały określone w II części SIWZ - Umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17/08/2016 godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertyPolski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zobacz także:
Komentarze
  • Aktualnie brak komentarzy. Twój może być pierwszy!
SMS News

SMS News

Bądź na bieżąco! Możliwość otrzymywania najważniejszych informacji publikowanych w portalu BiznesLubuski.pl za pośrednictwem SMS.

Aktualności

Newsletter

Newsletter pozwoli Państwu być na bieżąco z wydarzeniami, zmianami w prawie, nowymi przetargami i zamówieniami.

Czat online

Czat online

Czat jest platformą nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami oraz ekspertami, którzy na BiznesLubuski.pl będą się pojawiać.

Baza adresów

Baza adresów

Duża baza adresów najważniejszych instytucji, wydziałów, osób. Teraz łatwiej trafić do odpowiedzialnego urzędnika, instytucji.

Zamknij

Informacja o plikach cookies...

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.